KEYBO.dk
Log på  Du er ikke logget på
Error loading MacroEngine script (file: /cart/mini-cart.cshtml)
KEYBO.dk  

Boligleksikon

I keybo`s boligleksikon kan du finde de fleste fagudtryk du kan blive "udsat" for i en bolighandel

Her kan du finde mange af de ord som ofte bruges i forbindelse med køb og salg af fast ejendom.

 

A

A conto    En betaling, der typisk er fastsat efter et forventet kommende forbrug. Reguleres typisk en gang om året med en    endelig opgørelse og afregning.


Accept    Bekræftende svar på et tilbud.


Acceptfrist   Frist for svar på tilbud.


Adkomst    Andet udtryk for en ret (til) noget, i ejendomsmæglerbranchen ofte om retten til en ejendom.


Advis    Meddelelse.


Afdrag    Et beløb, med hvilket en gæld nedbringes.


Afdragsfrie lån   Der findes i dag et utal af forskellige lånetyper, vi anbefaler derfor at du læser mere om muligheder på Kreditforeningernes hjemmesider.


Aktiv    Noget, som har en værdi, der kan gøres op i penge. Udtrykket bruges ofte i et regnskab over, hvilke værdier man råder over, f.eks. ejendomme, løsøre, selskaber.


Amortisation   Nedbringelse af gæld ved regelmæssige afdrag.


Andelsbolig   Boligform, hvor hver beboer har en boligret til en del af en ejendom, typisk andelslejlighed eller andelshus i rækker eller klynger.


Andelsboligforening   En forening, der ejer fast ejendom. Foreningen er en sammenslutning af personer, der hæfter personligt og solidarisk for pantegælden i den af foreningen ejede ejendom.


Andelshaver   Bracneudtryk om en person, der ved købet af et andelsbevis opnår brugsret til sin andel - sædvanligvis en bolig.


Annuitetslån   Lån, der tilbagebetales med lige store ydelser i hele lånets løbetid. Det vil sige at afdraget stiger og renten falder. Renten beregnes af restgælden.


Anpartslejlighed   En lejlighed i en ejendom, der ejes i sameje, hvor der til ejeranparten knyttes en brugsret.


Anskaffelsesværdi   Et aktivs købsværdi. I forbindelse med køb af fast ejendom, er dette et udtryk for købesummen.

B

BBR    Bygnings- og Boligregistret, der findes i alle kommuner.


BBR-ejermeddelelse  Oplysningsmeddelelse som kommunen, på baggrund af ejers oplysninger om ejendommens størrelse, opdeling og indretning, udsender ved ejerskifte.


Bebyggelsesprocent  Det maksimale areal, en grund må bebygges med.


Berigtigelse   Fuldgyldighed af en ejendomshandel sker ved skødeskrivning i overensstemmelse med indgået købsaftale mellem køber og sælger.


Betinget købsaftale   Ved forbehold i en ejendomshandel udfærdiges en betinget købsaftale. Når betingelserne i købsaftalen opfyldes, gennemføres handlen.


Betinget skøde   Ved forbehold i forbindelse med udfærdigelse af endeligt skøde udfærdiges et betinget skøde. Når betingelserne er opfyldt kan endeligt skøde tinglyses.


Boligareal   Den del af ejendommen, der lovligt kan benyttes til boligformål.


BoligXLån ®   Der findes i dag et utal af forskellige lånetyper, vi anbefaler derfor at du læser mere om muligheder på Kreditforeningernes hjemmesider.


Bopælspligt   Ejeren af en ejendom skal bebo ejendommen.

Byggemodning   Før en grund bebygges skal den byggemodnes, det vil sige, der skal være anlagt vej og kloakering samt installeret vand og el.


Byggepligt   Ved køb af parcelhusgrund kan der være byggepligt, normalt inden 2 år.


Byggeteknisk gennemgang  En rapport, der oplyser om boligens nuværende tilstand. Se TilstandsRapport.


Byggetilladelse   Kommunens tilladelse, før byggeriet kan påbegyndes.


Byrder    Se under servitutter

C

D

Deponering   Ved en handels indgåelse aftales, at udbetalingen eller en del heraf indbetales på en spærret konto eller til mægler og beløbet frigives til sælger, når skødet er endeligt tinglyst.


Depositum   Et beløb til sikkerhed, f.eks. for udlejers rettigheder og krav.


Diskonto    Rentesats, som Nationalbanken fastsætter. Det almindelige renteniveau påvirkes af diskontoen.

E

Egenkapital   Indestående på bankkonti, værdipapirer og eventuel friværdi i fast ejendom.


Ejendomsmægler   For med rette at kunne kalde sig ejendomsmægler, skal man opfylde krav med hensyn til uddannelse, økonomi og garantistillelse. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen registrerer ejendomsmæglere, og kun registrerede mæglere kan bruge titlen ejendomsmægler.


Ejendomsmæglersalær  Betaling, der tilfalder ejendomsmægleren for at sælge ejendommen.


Ejendomsskattebillet  Kommunens årlige opgørelse, der viser, hvilke skatter og afgifter, der skal betales i det pågældende år, f.eks. grundskyld og rottebekæmpelse.


Ejendomsskatter   Kommunel- og amtsskat på grunden, beregnet på grundlag af den offentlige kontante grundværdi. Kaldes også grundskyldspromillen og varierer landet over.


Ejendomsvurdering   Betegnelse for den beregnede kontantværdi som de offentlige myndigheder fastsætter for ejendommen. Den almindelige vurdering justeres hvert år. Ejendomsvurderingen lægges til grund ved    beregning af ejendomsskatter og lejeværdi af egen bolig.


Ejendomsværdi   Den samlede værdi af grunde og bygninger (svarende til kontantværdien i fri handel), som er grundlag for beregning af ejendomsskatter og lejeværdi af egen bolig.


Ejerforening   Forening af ejere i en ejendom. Man har pligt til at være medlem, hvis man står som ejer af en ejerlejlighed eller en ideel anpart af en ejendom.


Ejerlav    Grundejere i et bestemt område. Bruges i nogen tilfælde også for grundejerforening.


Ejerlejlighed   En del af en etageejendom eller en villa. En ejerlejlighed ejes individuelt og udgør en ejendom. Fællesfaciliteter såsom tag, varmesystem, grund, opgang, etc. ejes af alle ejere i forening. Se køb og salg af ejerlejlighed.


Ejerlejlighedsnummer  Når en hel ejendom er opdelt i ejerlejligheder, tildeles hver lejlighed et nummer, også kaldet et ejerlejlighedsnummer.


Ejerpant    Ejeren af ejendommens reserverede plads i prioritetsrækkefølgen.

 
Ejerpantebrev   Ejeren af en ejendom udsteder et pantebrev til sig selv f.eks. som sikkerhed for et lån.


Ejerskifteforsikring   Forsikring tegnet som sikkerhed mod erstatningskrav som følge af fejl og mangler på en fast ejendom.


Ejerskiftegebyr   Gebyr på pantebreve, der erlægges, når ejendommen skifter ejer. Betales normalt af sælger. Udgør typisk 1,5% af restgælden.


Ejerskiftelån   Lånet anvendes som delvis betaling af købesummen for en ejendom.


EnergiAttest   Ifølge loven skal alle huse og ejerlejligheder energimærkes ved salg, med det formål at reducere Danmarks samlede miljøbelastning.


Erhvervsejendom   Produktionsfaciliteter eller kontorer.  
   
F

Fast ejendom   Hus, grund, ejerlejlighed, landbrugsejendom, erhvervsejendom etc.


Fastkursaftale   For at sikre sig mod variable kurser, kan man med en skriftlig aftale sikre, at låntager på et bestemt tidspunkt kan sælge sine obligationer til realkreditinstituttet til en nærmere aftalt kurs.


FlexLånTM   Der findes i dag et utal af forskellige lånetyper, vi anbefaler derfor at du læser mere om muligheder på Kreditforeningernes hjemmesider.


Forbehold   Betingelse, der skal være opfyldt inden en aftale er bindende.


Fordelingstal   For at opgøre udgifterne til fællesarealer og andre fælles faciliteter i forbindelse med ejer- eller andelsforeningen, arbejdes der med et fordelingstal, der står mål med den enkelte boligs størrelse.


Fordring    Tilgodehavende.


Forhåndsgodkendelse  Kreditforeningens godkendelse af køber inden skødet er endeligt tinglyst og gældsovertagelseserklæringen er på plads.


Fortrydelsesret   Køber kan udtræde af en købsaftale op til 6 hverdage efter at aftalen er tiltrådt af sælger, mod et gebyr på 1% af handelsprisen.


Fremleje    Når lejer videreudlejer til en anden person.


Friværdi    De penge, der er tilovers ved salg, når gælden og omkostningerne i boligen er fratrukket. Friværdien kan belånes såfremt de eventuelle eksisterende prioriteter giver plads til dette.


Fællesareal   F.eks. have og kælder, der ejes af en ejerforening i fællesskab eller grundejerforeningens fællesarealer.


Fællesudgifter   Ejerforeningens omkostninger ved at drive foreningen, dvs. fællesarealer og fællesanlæg.

G

Generalforsamling   Medlemmerne i en en ejer-, grundejer- eller andelsforening mødes som regel til en årlig generalforsamling, der fungerer som øverste myndighed, hvor fælles beslutninger træffes.


Grund    Et jordstykke, be- eller ubebygget. 


Grundejerforening   Forening, der varetager grundejernes interesser i fælles anliggender.


Gældsbrev   Et dokument, der beviser et låneforhold, f.eks. et pantebrev.


Gældsovertagelse   Når en køber af fast ejendom overtager gældsforpligtelsen i det eksisterende gældsforhold fra sælger.
Gældsovertagelseserklæring Et dokument, der bekræfter at en ny ejer overtager den tidligere ejers forpligtelseri henhold til et pantebrev (eller andet gældsbrev) i ejendommen.


H


Handelsomkostninger  Udgifterne ved handel med fast ejendom. Det fremgår at købsaftalen, hvordan disse udgifter skal fordeles.


Handelsværdi   Ejendommens forventede salgssum.


Hovedstol   Det oprindelige lånebeløb.


Hævd    At vinde ret til at eje eller bruge en bestemt ting, når man har brugt denne ting i en vis periode.

I

Ibrugtagningstilladelse  Dokumentation for, at byggeriet, såvidt kommunen har kunnet konstatere, er i henhold til gældende lov, lokalplaner mv.


Ideel anpart   Ved sameje af en ejendom, f.eks. et hus, er den ideelle anpart den del, den enkelte deltager ejer.


Indekslån    Et lån, hvor værdien reguleres i takt med den almindelige udvikling i samfundet.


Indeksobligation   En obligation, hvis værdi bliver reguleret i takt med udviklingen i den almindelige udvikling i samfundet.


Indfrielse    Et lån betales ud.


Insolvens    Når man ikke er i stand til at betale enhver sit.

J

K

K-værdi    Energibehovsberegning, der angiver bygningens maksimale nettoenergibehov.


Kaution    Sikkerhedsstillelse fra én eller flere personer for én persons betalingsevne overfor kreditor.


Kommunalt oplysningsskema  Et skema, som ejendomsmægleren fremsender til kommunen med henblik på at få oplysninger om bl.a. vej, vand, kloak, verserende byggesag mv. og lokalplan i relation til ejendommen.


Kontantlån   Realkreditlån, hvor der kun betales renter af det beløb obligationerne er blevet solgt for - kursværdien.


Kontantpris   Den kontante købspris pr. dags dato. Kontantprisen skal iflg. lov altid fremgå af salgsopstillingen og annoncering.


Kontantværdi   Ejendommens handelsværdi, ved opgørelse af lån til aktuel kursværdi samt udbetaling.


Konvertering   Når et realkreditlån ombyttes til et andet med samme lånestørrelse (evt. restløbetid), men hvor prioritetstillingen bibeholdes og renten ændres.


Kreditforening   Se realkreditinstitut.


Kreditor    Den, der har penge til gode.


Kurs    Opgørelse af prisen på obligationer og pantebreve.


Kurtage    Det beløb, banken eller realkreditinstituttet tager for arbejdet i forbindelse med køb eller salg af obligationer.


Købesum    Den samlede pris, der skal betales ved køb af en ejendom, udbetaling, nuværende prioriteter, sælgerpant, ejerskiftelån, etc.


Købsaftale   Købsaftalen fungerer som grundlag for skødet, hvori de vigtigste punkter fra købsaftalen gentages.


Købstilbud   Et købstilbud i en ejendomshandel vil typisk være en købsaftale, der kun er underskrevet af den potentielle køber. Sælger kan acceptere et købstilbud ved at underskrive.

L

Landbrugsejendom   En ejendom hvorpå der er landbrugspligt. Kan registreret i matrikelregisteret som landbrugsejendom, hvis den er på 2 ha eller derover og anvendes til landbrug, skovbrug, gartneri, og lignende    samt hvis der på matriklen er en beboelsesbygning.


Landzone    I en landzone planlægges bebyggelser under hensyn til landbrug, skovbrug og fiskeri. Det kræver særlig tilladelse at opføre bebyggelse i landzone under hensyntagen til dette.


Lejekontrakt   Ved udlejning af en ejendom udarbejdes en lejekontrakt, der fungerer som juridisk bindende aftale mellem parterne.


Liebhaveri   Ejendomme kan betragtes som liebhaveri, pga. en særlig vurdering af beliggenhed, pris, kvalitet eller andre særlige forhold.


Lokalplan    Kommunens planer for et område, bebyggelse, vej, fredninger, etc.


Løsøre    Inventar, der ikke er nagelfast, f.eks. møbler, tæpper, gardiner, hvidevarer, etc.


Lånetyper    Der findes i dag et utal af forskellige lånetyper, vi anbefaler derfor at du læser mere om muligheder på Kreditforeningernes hjemmesider.

M

Mangel    Hvis en ejendom ikke opfylder de krav som køber med rette kunne forvente, har forudsat eller aftalt, er der tale om en mangel.


Matrikel    Er jord-stykke, der er præcist opmålt. Alle landets grunde har et matrikelnummer, der tildeles og registreres centralt.


Mix-lån    Kombination af serielån og annuitetslån, således at bruttoydelsen er faldende i hele lånets løbetid.


Mægler    Repræsentant for sælger eller køber, som med sin faglige ekspertise kan hjælpe parterne med at opnå enighed om handlens vilkår.

N
 
Nettoydelse   Bruttohuslejen minus de skattemæssige fradrag. Beregnes ofte på baggrund af en standard procentsats, men vil være individuelt afhængig af den enkeltes skatteprocent.


Nominel rente   Andet udtryk for pålydende rente. Indregner de rentetilskrivninger, også populært kaldes "renters rente.

O

Obligation   Et elektronisk værdipapir, hvor Værdipapircentralen registrerer rente og udtrækningsbeløb samt ejerskab. Provenuet anvises elektronisk til ejeren.


Obligationslån   Realkreditlån, hvor realkreditinstituttet udsteder og realiserer obligationer.


Oplysningspligt   Sælger har oplysningspligt overfor køberen af fast ejendom, det vil sige at man har pligt til oplyse om eventuelle fejl og mangler.

P
 
Pantebrev   Gældsbrev med pant i fast ejendom.


Passiv    Gæld.


Personlig hæftelse   Når man hæfter med alt, hvad man ejer og har nu og i fremtiden, indtil gælden er indfriet.
Prioritering   Tinglyste lån i en ejendom indskrives i prioritetsorden. Ved salg af ejendommen, bliver første prioritet indfriet først. Sidst prioritet bærer derfor størst risiko.


Pro anno    Årligt, pr. år, forkortet p.a.


Påkrav    Rykker for manglende betaling.


Påtegning   Tilføjelse på et dokument, der tilføjer eller ændrer noget.

Q

R

Realkreditinstitut   Udlånsinstitution, der finansierer fast ejendom.


Refusionsopgørelse   I forbindelse med at køber på overtagelsesdagen overtager betalingerne på ejendommen fra sælger, udarbejdes en refusionsopgørelse af udgifterne til rente, skat, forsikring, renovation, el, gas,    vand etc.


Rente    Långivers pris for at låne penge ud i en tidsperiode.


Restance    Skyldigt beløb, hvor betalingsfristen er overskredet.

S

Salgsbudget   Giver overblik over forventede indtægter og udgifter i forbindelse med salg af en ejendom.


Salgsopstilling   Præsentation af en ejendom der er udbudt til salg, indeholdende en beskrivelse af ejendommen og tilknyttede økonomiske forhold.


Salgsprovenu   Det kontante resultat, der kan realiseres ved en ejendomshandel.


Salær    Vederlag for ydelser fra f.eks. advokat eller ejendomsmægler.


Sameje    Når man i fællesskab ejer f.eks. en ejendom.


Sanering    Renovering, ombygning eller nedrivning af en ejendom eller et område.


Serielån    Lån, der tilbagebetales med et fast afdrag, hvor renten beregnes af restgælden. Betalingen er således faldende over perioden.


Servitutattest   Udstedes af en landinspektør efter han har konstateret, at de tinglyste servitutter på ejendommen er overholdt.
Servitutter    Beskriver hvilke forpligtelser eller forbehold der er på ejendommen. F.eks. kommunale byudviklingsplaner, hvilken type tagbelægning og farve der må anvendes på ejendommen m.v. Servitutter    kan tinglyses og hæftelserne er normalt beskrevet i salgsopstillingen.


Skel    Afgrænsning mellem to ejendomme.


Skæringsdag   Dato for ejendommens overgang fra sælger til køber med hensyn til risiko, indtægter og udgifter. Er normalt lig med overtagelsesdag.


Skøde    Et dokument, som fastlægger vilkårene for overdragelsen af fast ejendom i forhold til tinglysning af ejendommen.
Slutseddel   Se købsaftale.


Sommerhus   Bolig til rekreativt brug, der som udgangspunkt ikke må beboes helårligt.


Sommerhusområde   Et område, der er udlagt til bebyggelse, hvor det for nogles vedkommende kun er tilladt at bebo bygningerne i bestemte perioder om året.


Stempelafgift   Afgift til staten ved oprettelse af skøde og pantebreve, etc.


Sælgerpantebrev   Et pantebrev udstedt af køber, som sælger har som sikkerhed for restkøbesummen, (omsættes typisk til kontanter).

T

Termin    Betalingsfrist for betaling af renter og afdrag på lån.


Terminsydelse   Beløbet, der skal betales pr. termin i afdrag, rente, etc. på lån.


TilstandsRapport   Uvildig information for både sælger og køber om boligens tilstand og eventuelle fejl og mangler på udbudstidpunktet, samt omkostninger ved udbedring af disse.


Tingbog    Registrering på tinglysningskontoret, hvor alle rettigheder og forpligtelser på ejendomme noteres.


Tingbogsattest   En udskrift af tinglysningskontorets registreringer på en ejendoms ejerforhold, rettigheder, forpligtelser og købesum.


Tinglysning   Tinglysningskontorets registrering af ejerforhold, rettigheder, forpligtelser og købesum for en bestemt ejendom.


Tinglysningsafgift   Afgift til staten for at få dokumenter tinglyst. P.t. kr. 1.600,- pr. dokument.


Tvangsauktion   Tvangssalg af en ejendom, som kreditor har foretaget udlæg i. Efter tvangsauktion bortfalder alle panterettigheder, som ikke blev dækket af købesummmen på auktionen.

U

Udbetaling   Den del af købesummen, der ved køb af fast ejendom erlægges kontant.


Udstykning   Fast ejendom, som opdeles i flere enheder (matrikelnummer).

V

Varmesynsrapport   Loven er ophævet og kun varmesynsrapporter der er mindre 3 år gamle, kan bruges som alternativ til EnergiAttest.


Villa    Villa, parcel- eller rækkehus - man har fuld råderet over grund og bygninger, kun begrænset af evt. tinglyste bestemmelser. 

W
X
Y
Z
Æ
Ø

Å

Årsopgørelse   Det offentliges opgørelse af ens personlige indtægter og udgifter, der lægges til grund for individuel skatteberegning.

 
 
Ejendomsmæglere på KEYBO.dk     Boligleksikon
KEYBO.dk - kontakt Johnnie Ankjær – 21 44 18 18